7/07/2013

روزنامه خبر ورزشی: پسران پارسی شکارچی شیرهای کوبائی

روزنامه خبر ورزشی منتشر شده به تاریخ یکشنبه 16 مهر 1392 به شماره 4652 تیتر "پسران پارسی شکارچی شیرهای کوبائی" را برای خبر سومین پیروزی تیم والیبال به اصطلاح ایران نه شیرهای پارسی انتخاب و استفاده نموده است.
طبیعتاً سالهاست که دیگر این جغرایا ایران نامیده می شود ولی اصرار ارگانهای دولتی – غیردولتی همچون روزنامه خبر ورزشی بر پارس و پارسی خواندن این جغرافیای چندملیتی، چندزبانی، چنددینی، چندفرهنگی و ... نشان از تداوم کتمان میلیونهاغیر فارس در این جغرافیا می باشد.  
ترویج فارس و فارسی گری با میلیارد ها بودجه دولتی و ملی در حالی صورت می پذیرد که دیگر ائتنیک های زبانی – فرهنگی ساکن این جغرافیا از کوچکترین حقوق شهروندی از جمله به رسمیت شناخته شدن هویت ائتنیکی – زبانی شان، آداب و رسوم ، تاریخ، فرهنگ و ... متفاوتشان با گروه غالب فارس زبان برخوردار نمی باشند و سیاست های آسیمیلاسیون، انتگراسیون در گروه اقلیت غالب، و ژنوساید گرچه که پروژه پارسیزه کردن ملیت های غیرفارس از پول به اصطلاح ملی گرفته تا سنگ توالت های وطنی در همه جا به امری رایج تبدیل شده است. زبانی – فرهنگی شان تداوم دارد.
بدون تردید بازیکنان تیم والیبال ایران همگی دارای هویت ائتنیکی فارس نمی باشند و کاربرد این مفهوم که دارای بیشینه ای راسیستی در ذهن دیگر ملتهای مستمعره به سبب پروژه ملت سازی یک زبان- یک ملت – یک ایدئولوژی هست نشان از تداوم کتمان دیگر گروههای ائتنیکی به صورت سیستماتیک می باشد.
به سبب کاربرد این تیتر راسیستی روزنامه خبر ورزشی به عنوان یکی از کاندیدا های برترین نژادپرست تیر ماه 1392 انتخاب شده و به لیست این ماه افزوده می شود.
یاد آور شویم برای انتخاب برترین نژادپرست تیر ماه 1392 می توانید از طریق نظرسنجی که در شبکه اجتماعی فیسبوک در اینجا به فعالیت مشغول می باشد شرکت کنید