8/24/2013

پیمان عارف: دانستن ترکی استانبولی کودک زیر سن مدرسه تبریزی و تهدید امنیتی

آقای پیمان عارف یک فعال دانشجوئی اصلاح طلب است و به مسائل آزربایجان علاقمند. در جریانات قیام خرداد 1385 طرف صحبت مدیای فارس بود و اینور و آنور گزارشات عموما تحریف شده میفرستاد. پس از جریانات انتخابات 88 و اعتراضات موسوم به جنبش سبز، به زندان و شلاق محکوم شد و در مهر 90 به جرم توهین به احمدی نژاد به وی هفتاد و چهار ضربه شلاق زدند و عکس پشت کبود شلاق خورده وی هفته ها در مدیای اصلاح طلب ایرانی به نمایش گذاشته شد.
همانطور که مشاهده می کنید پیمان عارف دیروز در صفحه شخصی فیسبوک شخصی اش مطلبی منتشر نموده و توصیه هائی به وزیر جدید اطلاعات را عرضه می کند، وی می نویسد:
"چند روزی سفر آذربایجان بودم.
داشتم میندیشیدم که ای کاش وزیر اطلاعات جدید متوجه این نکته باشد که دموکراسی خواهی طبقه متوسط تهدید امنیت ملی محسوب نمیشود؛
تهدید امنیت ملی آن است که یک کودک زیر سن مدرسه تبریزی ترکی استانبولی را بهتر از فارسی یا حتی ترکی آذری سخن تواند گفتن!"
شاید با فوت اشخاصی به مانند احمد کسروی، ایرج و محمود افشار، عارف قزوینی، شیخ السلامی، پرویز ورجاوند و .. تفکر اینکه مبلغین راسیسم آشکار و ترکی زدائی در ایران رو به اتمام بوده اشتباه فاحشی را دچار شده ایم، چون به اصطلاح اصلاح طلبان نسل جدید فارس زبان که خود شاید چند روزی به علت دعوای خانوادگی با سیستم در زندان سپری کرده باشند همانند 100 سال پیش که شیخ الاسلامی ها و پرویز ورجاوندها گفتمان گرفتن کودکان ترک از والدین و سپردن آنها به خانواده های فارس زبان را به روز می کرده اند نسل جدید به اصطلاح اصلاح طلب فارس زبان نیز دقیقاً وجود زبان ترکی در مناطق ترک نشین را مسئله ای امنیتی دانسته و عدم وجود زبان فارسی در مناطق ترک نشین را بزرگترین تهدید امنیتی برای این جغرافیا معرفی می کم مانده که پیمان عارف لیست کودکان ترک زیر سن مدرسه را نیز که به زبان ترکی مسلط اند را نیز به وزیر اطلاعات جدید برای اعدام معرفی کند. نمایند و در آخر توصیه هائی نیز به وزیر جدید اطلاعات برای ترکی زدائی معرفی می کنند.
بدون ذره ای تردید عمل بسیار تحجر آمیز و نژادپرستانه اشخاصی به مانند پیمان عارف نشان از تفکر موجود در طیف اقلیت فارس زبان حاکم نسبت به تنوع زبانی، دینی و فرهنگی موجود در ایران چندملتی، چندزبانی، چنددینی و چندفرهنگی می باشد و تبلیغ سیاست های یکسان سازی امروز نیز به شدت جایگاه والائی ملابین بخش پیشرو فارس زبان حاکم دارد.
پیمان عارف به سبب تفکر ضدانسانی و ترک ستیز اش به عنوان دومین کاندید دریافت برترین نژادپرست ماه انتخاب می شود. برای انتخاب برترین نژادپرست شهریور 1392 می توانید از نظرسنجی موجود در وبلاگ استفاده کنید.