6/02/2013

رئیس اداره ثبت احوال سولدوز: نام های آغوز، هارای و .. نام های غیر ایرانی اند

آقای حسین هاشم پور رئیس اداره ثبت احوال سولدوز (نقده) در گفتگو با خبرگزاری دولتی سولدوز خبر اسامی ترکی آغوز، هارای و .. را اسامی مغایر با فرهنگ ایرانی معروفی نموده و از عدم اجازه ثبت احوال استان برای انتخاب این چنین نامهائی از سوی خانواده ها خبر داده است.
وی از تبت اسامی همچون "تورناز" در استان خبر داده و انتخاب چنین اسامی را از سوی خانواده ها عجیب خوانده است.
آقای حسین هاشم پور رئیس اداره ثبت احوال سولدوز انتخاب اسامی ترکی والدین برای فرزندان را مرتبط با تبلیغات عده ای مشخص که وی این عده مشخص را 5 الی 6 نفر می داند معرفی نموده است.
اینکه اسامی آغوز، هارای و .. اسامی ترکی اند جای شک و شبهه ای نیست ولی اینکه انتخاب اسامی ترکی والدین برای فرزندان از سوی رئیس اداره ثبت احول سولدوز غیرمتعارف با فرهنگ ایرانی تلقی می شود جای بسی تامل هست که آیا خلق ترک و ترک زبانان ساکن این جغرافیا جزء شهروندان ایران نمی باشند و شهروند درجه دوم تلقی می شوند که حق انتخاب نام فرزند خویش به زبان مادریشان را ندارند و یا اینکه زبان ترکی که زبان مادری میلیونها ترک در ایران می باشد که بدون تردید جزء اکثریت اهالی ساکن این جغرافیااند در تعریف غیرایرانی بودن می گنجد؟ طبیعاً فرهنگ ایرانی که مد نظر آقای رئیس بوده فرهنگ فارس زبانان هست چون انتخاب اسامی فارسی برای کودکان ترک مغایرتی با فرهنگ به اصطلاح ایرانی ندارد آنچیزی که مغایر با فرهنگ ایرانی هست اسامی ترکی اند نه اسامی کوروش، خشایار و ... 
طبعیتاً در جغرافیائی که وجود خلق و زبانی به نام "خلق ترک" و "زبان ترکی" کتمان، انکار و تحقیر  می شود سخن رئیس اداره ثبت احوال سولدوز در غیرمتعارف بودن اسامی ترکی سخن جدیدی نیست. آقای حسین هاشم پور به سبب غیرمتعارف خواندن اسامی ترکی به عنوان یکی از کاندیدهای برترین نژادپرست خرداد ماه برگزیده می شود.  
شماره خبر سایت دولتی سولدوز خبر:
شماره خبر: ٧٢٧٦٣
http://tinyurl.com/mpkwwk9