5/28/2013

وبلاگ ایران ویچ : حمله به شادی صدر فعال حقوق زنان

خانم شادی صدر فعال حقوق زنان در صفحه فیسبوک شخصی اش از رنج های روا داشته شده نسبت به ملت عرب نقد نیش دار صمیمی داشته که با حمله گرروه افراطی گردانندگان سری وبلاگهای ایران ویچ مواجه شده است. گرداننده گان وبلاگ ایران ویچ به علت حمله به خانم شادی صدر به عنوان یکی از کاندیدهای نژادپرست ترین فرد خرداد ماه انتخاب گشتند.  
علارغم اینکه خانم شادی صدر خود جزئی از ملت حاکم می باشد نوع نگاه صمیمی! و نقادانه اش نسبت به مسائل ملت عرب قابل تحسین و ستودنی می باشد.